O nas  /  Statut


STATUT
 
Stowarzyszenia pod nazwą
„Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych”
 


 
I.                  PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1
 

Stowarzyszenie nosi nazwę „ Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych”, zwane w dalszych postanowieniach Statutu „ Stowarzyszeniem”.

  
§ 2 

1.  Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną, działającą na podstawie obowiązującego

     prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

2.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

  
§ 3 

1.      Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Warszawa.

 

2.      W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

  
§ 4 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

  
§ 5 

1.      Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku : „ Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych” i napisem pośrodku „PSPA” oraz pieczęci podłużnej o treści: „Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych”.

 

2.      Stowarzyszenie posługuje się emblematem, wyróżniającym je spośród innych organizacji.

      Zasady wykorzystywania emblematu Stowarzyszenia określa Regulamin uchwalany przez  

      Zgromadzenie Ogólne.


§ 6
 

Poprzez użycie w niniejszym Statucie sformułowania: przedmiot działania lub zakres działalności Stowarzyszenia, rozumie się wszystkie działania związane z problematyką międzynarodowego transportu autobusowego.

  
II.               PODSTAWOWE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI
 

§ 7
 

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:

 

1.   reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec organów władzy i administracji   

      państwowej oraz samorządowej a także wobec innych organizacji krajowych i zagranicznych; 

2.      organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych, prawnych i społecznych;

 

3.      inicjowanie zmian w przepisach prawa dotyczących przedmiotu działalności Stowarzyszenia oraz opiniowanie projektów nowych uregulowań prawnych w tym zakresie;

 

4.      opiniowanie wniosków o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozów pasażerskich i turystycznych, wniosków o wydanie zezwoleń na linie w stałym ruchu pasażerskim oraz jednorazowych zezwoleń na wyjazdy za granicę autokarami;

 

5.      inicjowanie działań zmierzających do ujednolicenia taryf, warunków świadczenia usług oraz podnoszenia ich poziomu;

 

6.      upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu przedmiotu działania Stowarzyszenia;

 

7.      kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej związanej z organizacją i prowadzeniem samochodowych przewozów pasażerskich prowadzonych przez członków Stowarzyszenia.

  
§ 8 

Podstawowe cele Stowarzyszenia realizuje poprzez:

 

1.      stworzenie bazy informatycznej umożliwiającej szybki i pełny przepływ informacji między członkami Stowarzyszenia;

 

2.      udział przedstawicieli Stowarzyszenia w pracach komisji i zespołów Ministerstwa Infrastruktury oraz innych organów administracji państwowej w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

 

3.      udział przedstawicieli Stowarzyszenia w procesach przygotowywania aktów prawnych, regulujących zakres objęty działalnością Stowarzyszenia;

 

4.      opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących sfery objętej działalnością Stowarzyszenia oraz oceną ich wdrażania i funkcjonowania;

 

5.      świadczenie na rzecz członków Stowarzyszenia pomocy organizacyjno-prawnej oraz doradczej;

 

6.      organizowanie szkoleń, mających na celu podnoszenie wiedzy fachowej w zakresie dotyczącym przedmiotu działania Stowarzyszenia;

 

7.      prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej i marketingowej;

 

8.      współpraca z innymi organizacjami gospodarczymi i społecznymi;

 

9.      gromadzenie środków na realizację zadań statutowych.

 
§ 9 

Dla sprawnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia powołuje się stałe biuro wyposażone w środki techniczne i finansowe, umożliwiające prowadzenie działalności organizacyjnej i merytorycznej Stowarzyszenia.

  
III.           CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 

§ 10
 

Członkowie dzielą się na:

 

1/ członków zwyczajnych;

2/ członków wspierających;

3/ członków honorowych.

 

Ilekroć w Statucie jest mowa o członkach Stowarzyszenia rozumie się przez to członków zwyczajnych, wspierających oraz honorowych.

  
§ 11 

1.         Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawieni praw publicznych, mający miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz:

a/         prowadzący działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu przewozów pasażerskich,

b/         rekomendowani przez osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą polegającą na     wykonywaniu przewozów pasażerskich,które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w dążeniu Stowarzyszenia do realizacji jego celów

 

2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne bez względu na

    ich miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, które wyrażają poparcie dla

    działalności Stowarzyszenia i identyfikują się z jego celami oraz deklarują pomoc w ich

    realizacji.

 

3. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Zgromadzenie

    Ogólne.

 
§ 12 

1.      O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

 

2.      Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia Ogólnego, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

  
§ 13 

1.      Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1)      udziału w Zgromadzeniu Ogólnym  z  czynnym i biernym  prawem  wyborczym ;

2)      występowania  wobec  organów Stowarzyszenia z  inicjatywami  dotyczącymi działalności  statutowej  Stowarzyszenia;

3)      korzystania  na  równych  prawach z uprawnień , jakie daje przynależność do

Stowarzyszenia;

 

2.      Członkowie  wspierający  i honorowi  mają prawo  do:

1)      udziału  w Zgromadzeniu Ogólnym  z  głosem doradczym  za  pośrednictwem  upoważnionego  przedstawiciela;

2)      występowania  wobec organów  Stowarzyszenia z inicjatywami dotyczącymi działalności  statutowej  Stowarzyszenia;

3)      korzystania na równych prawach z uprawnień , jakie daje przynależność do  Stowarzyszenia;

 

3.      Członkowie  Stowarzyszenia zobowiązani    do:

1)      przestrzegania  postanowień  Statutu  i przyjętych  regulaminów;

2)      popierania  Stowarzyszenia i  czynnego  uczestnictwa w  realizacji  celów  Stowarzyszenia;

3)      wypełniania  przyjętych na siebie  obowiązków  członka Stowarzyszenia , w szczególności  przestrzegania  i  stosowania przepisów przewozowych, celnych , podatkowych;

4)      wykonywania sumiennie, rzetelnie i uczciwie  usług w transporcie  osób;

5)      dbania  o  dobrą opinię  polskiego  przewoźnika .

  
§  14 

1.Utrata członkostwa  następuje  poprzez:

1)      skreślenie z listy członków;

2)      wykluczenie  członka;

  
§ 15 

1. Skreślenie z listy   członków  Stowarzyszenia  dokonuje  Zarząd  w następujących

    przypadkach:

1)      rezygnacji z  członkostwa  złożonej  przez  członka  na piśmie;

2)      niepłacenia  składek  członkowskich   w  obowiązujących  wysokościach  przez okres dłuższy   niż  4  miesiące, mimo  pisemnego upomnienia;

3)      śmierci członka – w przypadku osoby fizycznej.

 

2. Wykluczenia członka Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:

1)      nieprzestrzegania  przepisów przewozowych, podatkowych i innych obowiązujących w transporcie drogowym;

2)      niesumiennego i nierzetelnego wykonywania zawodu przewoźnika;

3)      utracenia warunków wymaganych dla przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.

  
§ 16 

1.      Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 § 15 i w ust. 2 § 15 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

2.      Od uchwały w sprawie, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 § 15 i ust. 2 § 15 członek Stowarzyszenia może  odwołać się w terminie 30 dni od przyjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości, do Zgromadzenia Ogólnego, którego uchwała jest ostateczna.

      
IV.           WŁADZE  STOWARZYSZENIA
 

§ 17
 

1.      Władzami Stowarzyszenia są:

- Zgromadzenie Ogólne;

- Zarząd;

- Komisja Rewizyjna.

 

2.      Zarząd, Komisja Rewizyjna – powoływane są w drodze wyborów.

 

3.      Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 3 lata.

 

4.W razie zdekompletowania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podczas trwania kadencji –

    Zgromadzenie Ogólne uzupełnia składy obu organów, nie więcej jednak niż do 1/2 ilości ich

    członków.

 
§ 18 

1.      Pełnienie funkcji w organach Stowarzyszenia jest honorowe.

2.      Członkowie Stowarzyszenia za wykonywane funkcje w jego organach mogą otrzymywać nagrody. Wysokość nagród ustala Zgromadzenie Ogólne.

  
ZGROMADZENIE  OGÓLNE
 

§ 19
  

1.      Zgromadzenie Ogólne jest organem stanowiącym Stowarzyszenia.

 

2. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należą - oprócz innych spraw przewidzianych

    Statutem – następujące sprawy:

1)      wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

2)      uchwalenie kierunków działania i rocznych preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia;

3)      rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań wybieralnych organów Stowarzyszenia, w tym ogólnych i finansowych Zarządu;

4)      udzielanie absolutorium Zarządowi;

5)      ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz opłat za czynności wykonywane przez Stowarzyszenie;

6)      podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu;

7)      podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku trwałego Stowarzyszenia w zakresie przekraczającym zwykły zarząd majątkiem;

8)      zatwierdzenie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia oraz regulaminów Stowarzyszenia, w tym także regulaminu wykorzystywania emblematu Stowarzyszenia;

9)      podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Stowarzyszenia do innych organizacji;

10)  podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich;

11)  podejmowanie uchwał o utworzeniu oddziałów terenowych;

12)  podejmowanie uchwał dotyczących kierunków działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

  
§ 20 

1. Zgromadzenie Ogólne może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

1) Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz do roku;


 

2) Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest przez Zarząd na pisemne żądanie co     

    najmniej 1/3 członków zwyczajnych lub na żądanie Komisji Rewizyjnej (zwanych dalej

    wnioskodawcami)  w terminie do 30 dni od zgłoszenia takiego żądania Zarządowi.

 

3) W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego przez Zarząd w w/w

    terminie prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego przysługuje

    wnioskodawcom.


4) W przypadku określonym w pkt. 3 niniejszego ustępu to wnioskodawcy /poprzez biuro    

    Stowarzyszenia/ powiadamiają o terminie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego, jego  

    miejscu i porządku członków Stowarzyszenia co najmniej na dwa tygodnie przed tym

    terminem pocztą elektroniczną. Zawiadomienie może zawierać informację o drugim terminie

    Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego na wypadek, gdyby Nadzwyczajne Zgromadzenie

    Ogólne w terminie pierwotnym nie mogło się odbyć z powodu braku quorum.

 

2. O terminie Zgromadzenia Ogólnego, jego miejscu i porządku obrad Zarząd /poprzez biuro

    Stowarzyszenia/ powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na dwa tygodnie przed

    tym terminem pocztą elektroniczną. Zawiadomienie może zawierać informację o drugim

    terminie Zgromadzenia Ogólnego na wypadek, gdyby Zgromadzenie Ogólne w terminie

    pierwotnym nie mogło się odbyć z powodu braku quorum.

 

3. Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego wybiera Zgromadzenie.

  
§ 21  

1. Zgromadzenie Ogólne może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem

    obrad podanym do wiadomości w sposób określony w par. 20 ust. 1 pkt. 4 albo w par. 20 ust. 2

    Statutu przy obecności co najmniej połowy ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.   

    Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile poszczególne przepisy statutu nie

    stanowią inaczej.    

2.      Każdy członek Stowarzyszenia ma 1 głos. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego.

3.      Głosowanie odbywa się jawnie. Przewodniczący zarządza tajność głosowania na żądanie 1/3 obecnych członków Stowarzyszenia. Głosowanie w sprawach powoływania i odwoływania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest zawsze tajne.

4.      Jeżeli porządek obrad przewiduje udzielenie absolutorium członkom Zarządu, to w przypadku nie udzielenia absolutorium, Zgromadzenie Ogólne może dokonać odwołania tego członka Zarządu, któremu absolutorium nie udzieliło, także wówczas gdy w porządku obrad nie została zamieszczona sprawa odwołania członka Zarządu.

5.      Zgromadzenie Ogólne obradujące w drugim terminie, o którym mowa w par. 20 ust. 1 pkt. 2 albo w par. 20 ust. 2 Statutu, może podejmować uchwały we wszystkich sprawach Stowarzyszenia bez względu na ilość członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym

6.      Szczegółowy sposób obrad Zgromadzenia Ogólnego określa Regulamin Obrad Zgromadzenia Ogólnego uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne.

  
ZARZĄD 
 

§ 22
 

1.      Zarząd jest organem zarządzającym Stowarzyszenia.

 

2. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:

1)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, w kraju i za granicą;

2)      zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

3)      przedkładanie Zgromadzeniu Ogólnemu rocznych preliminarzy budżetowych oraz planów pracy Stowarzyszenia;

4)      składanie Zgromadzeniu Ogólnemu sprawozdań ogólnych i finansowych z działalności  Stowarzyszenia;

5)      ustalenie preliminarzy wydatków Stowarzyszenia;

6)      prowadzenie polityki rozwoju i działalności Stowarzyszenia;

7)      opracowywanie problemów, wniosków i postulatów dotyczących międzynarodowych przewozów drogowych;

8)      uczestniczenie w prowadzeniu, rozpatrywaniu i negocjowaniu spraw międzynarodowego transportu drogowego;

9)      powoływanie na wniosek Komisji Rewizyjnej doraźnych komisji rozjemczych;

10)  podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa.

 

3.      Zarząd swoje funkcje kierowania Stowarzyszeniem wykonuje przy pomocy biura Stowarzyszenia, nadzorowanego przez członka Zarządu.

4.      W zakresie zobowiązań majątkowych Zarząd może zaciągnąć zobowiązania do wysokości 50% funduszu Stowarzyszenia. W przypadku zbywania  środków trwałych stanowiących własność Stowarzyszenia zobowiązania te nie mogą przekroczyć wartości 10 000 zł.

 
§ 23 

1.      Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne.

 

2.      Zarząd na pierwszym swym posiedzeniu wybiera spośród swych członków prezesa oraz określa zadania i funkcje pozostałych członków Zarządu.

 3.        Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenie Zarządu powinno odbyć się także na żądanie każdego członka Zarządu. 

4.      Zarząd może podejmować uchwały przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

5.      Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne.

 

6.      W posiedzeniu Zarządu ma prawo z głosem doradczym brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

  
§ 24 

Zarząd może powołać komisję do opracowania specjalnych zagadnień lub wykonania specjalnych zadań w zakresie celów Stowarzyszenia.

 
KOMISJA REWIZYJNA 
 

§ 25
 

1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno-rewizyjnym Stowarzyszenia.

 

2.      Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 

1)      kontrola całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia oraz raz do roku pod względem celowości, gospodarności i rzetelności wydatków;

2)      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;

3)      rozpatrywania wniosków członków Stowarzyszenia w sprawach spornych  (za wyjątkiem skreślenia z listy członków lub wykluczenia członka) i kierowanie ich do Komisji Rozjemczej;

4)      składanie Zgromadzeniu Ogólnemu sprawozdań z działalności Komisji.

 

3.      Komisja Rewizyjna może zlecić biegłemu analizę sprawozdania finansowego Zarządu oraz    

      rewizję gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

 
§ 26 

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego oraz określa funkcje członków Komisji.

 

2.   Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały przy obecności 2 osób. W razie równej ilości   

      głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

3.   Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy  

      miesiące. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.   

      Posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno odbyć się także na żądanie co najmniej jednego

      członka Komisji Rewizyjnej. 

 

4.      Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej

      uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne.

 
 V.              ROZSTRZYGANIE  SPORÓW 
 

§ 27
  

1. Spory zaistniałe pomiędzy członkami Stowarzyszenia rozstrzyga Komisja Rozjemcza powoływana doraźnie przez Zarząd z grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

2.      Komisja Rozjemcza pracuje w oparciu o regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne.

 

3.      Odwołanie od decyzji Komisji Rozjemczej rozstrzyga Zgromadzenie Ogólne.

 
 VI.           MAJĄTEK  I  FUNDUSZE  STOWARZYSZENIA 
 

§ 28
 

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

- nieruchomości,

- ruchomości,

- fundusze.

  
§ 29  

1.      Na fundusz Stowarzyszenia składają się:

1)      opłaty wpisowe;

2)      składki członkowskie;

3)      wpływy osiągnięte z działalności gospodarczej;

4)      darowizny, spadki, zapisy;

5)      odsetki bankowe;

6)      inne wpływy osiągnięte z działalności statutowej.

 2. Stowarzyszenie może przyjąć spadek tylko z dobrodziejstwem inwentarza.  

§ 30
 

Oświadczenia woli za Stowarzyszenie składają dwaj członkowie Zarządu - w tym Prezes Zarządu - działający łącznie albo trzech członków Zarządu działających łącznie. 

 
 VII.       ZMIANA   STATUTU   I   ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
 

§ 31
 

Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zgromadzenie Ogólne  większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  
§32 

Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje specjalnie w tym celu zwołane  nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  
§ 33 

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zgromadzenie Ogólne  podejmuje uchwałę o przekazaniu majątku Stowarzyszenia oraz powołuje Komisję Likwidacyjną w składzie pięciu osób.

  

Katowice, dnia 06.03.1992 r.

/zm. 04.11.1993 r., 01.12.1994 r., 21.06.1995 r., zm. 17.09.2003 r., zm. 09.11.2007 r./

tekst jednolity

 
  Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych, ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa
tel. 022 628 92 09, fax. 022 628 33 74, e-mail: biuro@pspa.org.pl